ตรวจสอบบัญชี

บริษัท รวมถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องจัดให้มีการตรวจสอบบั […]

วางระบบบัญชี

ขั้นตอน 1. ดูงาน ณ สถานประกอบการของลูกค้า 2. ดูระบบเอกส […]

พาณิชย์’ วางยุทธศาสตร์ส่งเสริม SMEs ระยะยาว ใช้ “แฟรนไชส์โมเดล” ปั้นธุรกิจสายพันธ์ไทยแท้

พาณิชย์’ วางยุทธศาสตร์ส่งเสริม SMEs ระยะยาว ใช้ “แฟรนไชส์โมเดล” ปั้นธุรกิจสายพันธ์ไทยแท้
พร้อมเสริมแกร่งธุรกิจ…คัดเลือก SMEs เข้าอบรมหลักสูตร “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์”