SON Accounting

บริษัท เอส โอ เอ็น แอคเคาติ้ง เซอร์วิสเซ็ส จำกัด

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีมากกว่า 36 ปี ทั้งบริษัทขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ่ เราเข้าใจถึงขั้นตอนการทำบัญชีแต่ละประเภทธุรกิจ อาทิเช่น ธุรกิจซื้อขาย   บริการ   ผลิตสินค้า  ขนส่ง  ฯลฯ  การให้บริการของเราถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ทันเวลา  เรามีจรรยาบรรณวิชาชีพในการรักษาความลับของลูกค้าทุกราย หากท่านเกิดปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของเรา เรายินดีจะรับผิดชอบและประสานงานให้กับท่านถึงที่สุด
          หากท่านคิดที่จะเปิดกิจการเป็นของตนเอง  และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร หรือหากท่านมีกิจการอยู่แล้วนั้น แต่กำลังประสบปัญหาทางด้านบัญชีอยู่ ท่านสามารถโทรปรึกษาเราได้ ทุกประเภทธุรกิจ

Diverse Approach

คุณสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องและทำให้ประหยัดภาษีมากที่สุด

Professional Team

คุณมั่นใจได้ในความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกบัญชีเป็นไปตามหลักการบัญชี

Expert Advice

คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักงานและพนักงานบัญชี

Result Based

คุณจะทราบข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อใช้ประกอบการบริหารและตัดสินใจอย่างทันเวลา

ต้องการมองหาสำนักงานบัญชี แนะนำที่ปรึกษาด้านการบัญชี ใส่ใจทุกรายละเอียด

S.O.N.ACCOUNTING

รับทำบัญชี (Accounting Service) รับทำบัญชีรายเดือน รายปีให้กับนิติบุคลและบุคคลธรรมดา ทำบัญชีภาษาอังกฤษ จัดทำรายงานงบการเงินเพื่อการบริหารและนำยื่นกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์

รับปรึกษาด้านภาษีอากร (Taxation Service) ให้บริการด้านภาษีอากร วางแผนภาษีหรือกรณีเกิดปัญหาด้านภาษีกับกรมสรรพากร

รับปรึกษาด้านบัญชี (Accounting Advisory) ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากรเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯหรือปรับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท

บริการจดทะเบียนธุรกิจ (Company Secretary) จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน, จัดตั้งบริษัท, จดทะเบียนการค้า และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่าง ๆ เช่น แก้ไขกรรมการ อำนาจกรรมการ, เพิ่มทุน ลดทุน, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์, ย้ายที่ตั้งสำนักงาน, เพิ่ม ลด สาขา, เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น, แปรสภาพ, จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี

Play Video

ความสำเร็จในธุรกิจของท่าน เป็นเป้าหมายในการทำงานของเรา

พร้อมให้บริการผู้ประกอบการที่ต้องการจัดทำบัญชี อัตราค่าสอบบัญชี หากท่านไม่มีเวลา ในการจัดการเอกสาร ภาษีซื้อ ภาษีขาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเน้นผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับ การทำบัญชี และภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้อง หรือ ผู้ประกอบการที่เปิดกิจการใหม่ เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น งานบริการ งานซื้อมาขายไป ขายของออนไลน์

ทีมงาน S.O.N.ACCOUNTING

เมธาสิทธิ์ จำนงเพียร

These days are all share them with me baby
said inspet Californy till the one day.

ประสิทธิ์ จำนงเพียร

These days are all share them with me baby
said inspet Californy till the one day.

Robert William

These days are all share them with me baby
said inspet Californy till the one day.