รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน บริษัท หจก. เราคือ สำนักงานบัญชี ให้บริการ ทำบัญชี เน้นคุณภาพ ค่าบริการทำบัญชี เหมาะสม และเป็น บริษัทรับทำบัญชี ที่มีประสบการณ์สูง

 

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน บริษัทและห้างหุ้นส่วน เราคือ สำนักงานบัญชี ที่ให้บริการ ทำบัญชี ทุกประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอื่นๆ ค่าบริการทำบัญชี เหมาะสม เราคือ บริษัทรับทำบัญชี ที่มีคุณภาพ บริหารงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และมีทีมงานนักบัญชีมืออาชีพ ประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการแก่ท่าน

 

“บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ทั้งรายเดือน รายปี ราคาไม่แพง โดยนักบัญชีที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ด้านบัญชีโดยตรง”

ให้คำแนะนำเรื่องเอกสารที่ถูกต้องสำหรับใช้ในกิจการ จัดทำและบันทึกบัญชี ยื่นภาษี ทำประกันสังคม รวมถึงการปิดบัญชี ปิดงบการเงิน แนะนำให้ข้อเสนอแนะข้อผิดพลาดด้านบัญชี ภาษี ระบบบัญชี รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้งานด้านบัญชี ภาษี ภายในกิจการของท่านมีคุณภาพ โดยเราให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการของงานบัญชีและภาษี

 
 
 
 

ค่าบริการรับทำบัญชีราคาถูก

ค่าบริการทำบัญชี เหมาะสม เริ่มต้นเพียง 2,500 บาท ต่อเดือน *ราคายังขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารและรายการค้าต่อเดือนว่ามีมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เราคือ บริษัทรับทำบัญชี ที่ให้บริการรับทำบัญชีในราคาเหมาะสม เมื่อเปรียบเที่ยบกับผู้ให้บริการอื่นๆ เนื่องจากเรามีระบบงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ประหยัดต้นทุนการให้บริการงานด้านบัญชีและภาษี

 

ขอบเขตการให้บริการงานรับทำบัญชีและภาษี

“ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมงานด้านบัญชี ภาษี ประกันสังคม บันทึกบัญชี ปิดงบ จัดทำรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

 • ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง
  – เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รวมถึงเอกสารด้านบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ
 • บริการรับ-ส่งเอกสารงานด้านบัญชี
  – สำนักงานบัญชีเรามีทีมงานคอยรับ – ส่งเอกสาร หากท่านไม่สะดวกในการจัดส่งเอกสารให้
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
  – ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า ก่อนการจัดทำภาษี และบันทึกบัญชี
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด. 54
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 (VAT)
 • จัดทำและยื่น ภ.พ.36
 • จำทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
 • บันทึกบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 • จัดทำสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง
  – เช่น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน เป็นต้น
 • ปิดบัญชี ส่งงบการเงินรายเดือน
  – ทำการปิดบัญชี ส่งงบการเงินประจำเดือน เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า (กรณีที่ลูกค้าต้องการข้อมูลเพื่อการบริหารแบบรายเดือน)
 • จัดทำรายละเอียด (Detail) ประกอบงบการเงิน
  – เช่น ทะเบียนทรัพย์สิน, รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
 • ตรวจสอบความถูกต้องของงานบัญชีและภาษี
  – ทุกกระบวนการของงานด้านบัญชีมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์
 • ปิดบัญชีสิ้นปี จัดทำรายงานทางการเงิน
  – ปิดบัญชีสิ้นปี จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ, หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • ยื่นงบการเงิน, สบช.3 (แบบนำส่งงบการเงิน), บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
 • จัดทำประมาณการและยื่น ภ.ง.ด.51 (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กลางปี)
 • จัดทำและยื่น ภ.ง.ด.50 (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)

รายการข้างต้นเป็นข้อมูลรายละเอียดงานรับทำบัญชีของเราเบื้องต้น การทำบัญชีและภาษียังมีรายการแยกย่อยอื่นๆ อีกมากมาย เราให้บริการตั้งแต่ต้นกระบวนการของงานด้านบัญชีและภาษีจนถึงสิ้นสุดกระบวนการด้านบัญชี และภาษีแก่ท่าน