รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ด้วยทีมงานจดทะเบียนมืออาชีพ บริการรวดเร็ว ราคาถูก จดเปลี่ยนกรรมการ, เปลี่ยนชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ จดเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ยินดีให้คำปรึกษา
 

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ด้วยทีมงานจดทะเบียนมืออาชีพ

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ด้วยทีมงานจดทะเบียนมืออาชีพ บริการรวดเร็ว ราคาถูก จดเปลี่ยนกรรมการเปลี่ยนชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ จดเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ยินดีให้คำปรึกษา

 

บริการงานจดเปลี่ยนแปลงให้บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านงานจดทะเบียน ประสบการณ์กว่า 25 ปี บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ทั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) ไม่ว่าจะเป็นงานบริการจดเปลี่ยนแปลง แก้ไข

•จดเลิกกิจการ
•จดทะเบียนเพิ่มทุน (แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน)
•จดทะเบียนลดทุน (แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนบริษัท)
•จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนชื่อบริษัท
•แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด (ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน, ย้ายข้ามจังหวัด)
•จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและอำนาจกรรมการ
•จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและดวงตราสำคัญ
•จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
•จดทะเบียนแก้ไขมูลค่าหุ้น
•จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น
•จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด
•จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขกับสรรพากร
•แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด
•จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ, แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (แปลงมูลค่าหุ้น)
•แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
•จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด
•จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ตั้ง เปลี่ยนตัว อำนาจ ของผู้ชำระบัญชี
•การชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท
•จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด

 

ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

(1) กรุงเทพฯ และปริมณฑลค่าบริการเริ่มต้น 4,000 บาท (ก่อน VAT)
รวมค่าธรรมเนียม (หมายเหตุ: ค่าบริการคิดเพิ่มเป็นกรณี สำหรับแต่ละการจดเปลี่ยนแปลง
เนื่องจาก จะขึ้นอยู่กับบริษัท, หจก. มีรายการอะไรเกี่ยวข้องบ้าง)
(2) ต่างจังหวัดเตรียมเอกสารให้ลูกค้า ค่าบริการ 3,000 บาท (ก่อน VAT)
*โดยลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการไปจดเอง (หากจะให้ทางเราดำเนินการติดต่อสอบถามราคาเพิ่มเติม)

 
 
 

 

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.)

•จัดตั้งห้างหุ้นส่วน
•จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด
•แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
•แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน
•แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ/ดวงตรา
•แก้ไขเพิ่มเติมตราให้มีมากกว่า 1 ดวง
•แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (ลดทุน-เพิ่มทุน/เปลี่ยนจำพวก/ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ)
•แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (เข้า-ออก) และหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการเดิมถึงแก่กรรม)
•แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
•เลิกห้างหุ้นส่วน
•แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี
•เสร็จการชำระบัญชี

 

ข้อดีของการใช้บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับเรา

•ไม่ต้องเสียเวลาในการจดทะเบียนด้วยตัวเอง
•มีทีมงานมืออาชีพในด้านงานจดทะเบียน
•มีประสบการณ์โดยตรงในงานจดทะเบียนโดยตรง
•มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
•ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง
•จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ค่าบริการเหมาะสมคุ้มค่า