พาณิชย์’ วางยุทธศาสตร์ส่งเสริม SMEs ระยะยาว ใช้ “แฟรนไชส์โมเดล” ปั้นธุรกิจสายพันธ์ไทยแท้ พร้อมเสริมแกร่งธุรกิจ…คัดเลือก SMEs เข้าอบรมหลักสูตร “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” เน้นใช้นวัตกรรมพัฒนาสร้างธุรกิจต้นแบบ…ส่งต่อความสำเร็จสู่นักธุรกิจรุ่นน้อง คาดจบหลักสูตร…เกิดแฟรนไชส์รายใหม่กว่า 100 ราย พาณิชย์’ วางยุทธศาสตร์ส่งเสริม SMEs ระยะยาว ใช้ “แฟรนไชส์โมเดล” ปั้นธุรกิจสายพันธุ์ไทยแท้ เสริมแกร่งภาคธุรกิจตั้งแต่เริ่มสตาร์ท…คัดเลือก SMEs เข้าอบรมหลักสูตร “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” ขับเคลื่อนให้เป็น Smart Business หวังยกระดับ!! คุณค่าธุรกิจสู่มูลค่าเพิ่มธุรกิจ เน้นใช้นวัตกรรมพัฒนาสร้างธุรกิจต้นแบบ…ส่งต่อความสำเร็จสู่นักธุรกิจรุ่นน้อง พร้อมสร้างเครือข่ายเติมเต็มศักยภาพดันเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรง คาดจบหลักสูตร..เกิดแฟรนไชส์รายใหม่กว่า 100 ราย นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย เป็นอย่างมาก โดยได้มอบนโยบายให้ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” เร่งวางยุทธศาสตร์พร้อมมาตรการระยะยาวเพื่อส่งเสริมธุรกิจ SMEs ให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง” “หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำมาใช้ก็คือ การใช้ “แฟรนไชส์โมเดล” มาสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจ SMEs สายพันธุ์ไทย และขยายธุรกิจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก “แฟรนไชส์โมเดล” เป็นโมเดลธุรกิจที่ช่วยยกระดับคุณค่าของธุรกิจสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ และช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพัฒนาพร้อมขยายกิจการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดข้อจำกัดด้านเงินทุน รวมถึง ผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจก็สามารถเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจและระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีความเสี่ยงน้อยกว่าเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง สามารถเลือกธุรกิจได้ตามกำลังทรัพย์และศักยภาพของตนเอง” “กรมฯ ได้คัดเลือกธุรกิจ SMEs ที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เข้ารับการอบรมหลักสูตร “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” หรือ “แฟรนไชส์ B2B” ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึง เดือนเมษายน 2560 เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจ SMEs ใช้ “แฟรนไชส์โมเดล” ในการขยายธุรกิจ และมีความเข้าใจถึงความทรงประสิทธิภาพของระบบแฟรนไชส์ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพพร้อมต่อยอดธุรกิจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจ SMEs ก้าวสู่การเป็น Smart Business อย่างเต็มตัวเมื่อจบหลักสูตร และเป็นการเพิ่มคุณค่าธุรกิจสู่มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอีกด้วย” “ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 5 เดือน ผู้เข้ารับการอบรมฯ จะได้รับการติวเข้มการจัดทำร้านค้าต้นแบบ การคัดเลือกแฟรนไชส์ซีให้ประสบความสำเร็จ จากกูรูและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ กฎระเบียบต่างๆ ที่ควรรู้ กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์จากประเทศต่างๆ การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและจดจำ การจัดทำเวิร์คช็อปเพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้พร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ฯลฯ รวมทั้ง มีการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาสร้างโมเดลธุรกิจแฟรนไชส์ต้นแบบ…เพื่อส่งต่อความสำเร็จสู่นักธุรกิจรุ่นน้องที่กำลังจะเข้ามาประกอบธุรกิจ ซึ่งนอกจากความรู้ที่ผู้เข้ารับการอบรมฯ จะได้รับอย่างเต็มที่แล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อเติมเต็มศักยภาพให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในอนาคต โดยคาดว่าหลังจบหลักสูตร…จะมีแฟรนไชส์รายใหม่ในแวดวงธุรกิจเมืองไทยกว่า 100 ราย” “สำหรับธุรกิจฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามหลักสูตรที่กำหนด ธนาคารพันธมิตร 3 ธนาคาร ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์ มีแผนที่จะสนับสนุนด้านสินเชื่อ และพิจารณาหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นกรณีพิเศษให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพและผ่านการพัฒนาจากกรมฯ รวมถึง แฟรนไชส์ซีที่ซื้อธุรกิจจากแฟรนไชส์ดังกล่าวด้วย” นอกจากนี้ กรมฯ เตรียมเดินสายแนะนำและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ “แฟรนไชส์โมเดล” และ “การสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” แก่ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคด้วย โดยระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559 นี้ จะลงพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา และได้จัดทำแผนสำหรับการลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ สำหรับปี 2560 ด้วย ********************************* ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ฉบับที่ 136 / 10-13 ธันวาคม 2559