พาณิชย์’ วางยุทธศาสตร์ส่งเสริม SMEs ระยะยาว ใช้ “แฟรนไชส์โมเดล” ปั้นธุรกิจสายพันธ์ไทยแท้

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
พาณิชย์’ วางยุทธศาสตร์ส่งเสริม SMEs ระยะยาว ใช้ "แฟรนไชส์โมเดล” ปั้นธุรกิจสายพันธ์ไทยแท้ พร้อมเสริมแกร่งธุรกิจ...คัดเลือก SMEs เข้าอบรมหลักสูตร "สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์”

พาณิชย์’ วางยุทธศาสตร์ส่งเสริม SMEs ระยะยาว ใช้ “แฟรนไชส์โมเดล” ปั้นธุรกิจสายพันธ์ไทยแท้
พร้อมเสริมแกร่งธุรกิจ…คัดเลือก SMEs เข้าอบรมหลักสูตร “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์”
เน้นใช้นวัตกรรมพัฒนาสร้างธุรกิจต้นแบบ…ส่งต่อความสำเร็จสู่นักธุรกิจรุ่นน้อง
คาดจบหลักสูตร…เกิดแฟรนไชส์รายใหม่กว่า 100 ราย

พาณิชย์’ วางยุทธศาสตร์ส่งเสริม SMEs ระยะยาว ใช้ “แฟรนไชส์โมเดล” ปั้นธุรกิจสายพันธุ์ไทยแท้ เสริมแกร่งภาคธุรกิจตั้งแต่เริ่มสตาร์ท…คัดเลือก SMEs เข้าอบรมหลักสูตร “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” ขับเคลื่อนให้เป็น Smart Business หวังยกระดับ!! คุณค่าธุรกิจสู่มูลค่าเพิ่มธุรกิจ เน้นใช้นวัตกรรมพัฒนาสร้างธุรกิจต้นแบบ…ส่งต่อความสำเร็จสู่นักธุรกิจรุ่นน้อง พร้อมสร้างเครือข่ายเติมเต็มศักยภาพดันเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรง คาดจบหลักสูตร..เกิดแฟรนไชส์รายใหม่กว่า 100 ราย
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย เป็นอย่างมาก โดยได้มอบนโยบายให้ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” เร่งวางยุทธศาสตร์พร้อมมาตรการระยะยาวเพื่อส่งเสริมธุรกิจ SMEs ให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง”
“หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำมาใช้ก็คือ การใช้ “แฟรนไชส์โมเดล” มาสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจ SMEs สายพันธุ์ไทย และขยายธุรกิจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก “แฟรนไชส์โมเดล” เป็นโมเดลธุรกิจที่ช่วยยกระดับคุณค่าของธุรกิจสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ และช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพัฒนาพร้อมขยายกิจการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดข้อจำกัดด้านเงินทุน รวมถึง ผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจก็สามารถเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจและระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีความเสี่ยงน้อยกว่าเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง สามารถเลือกธุรกิจได้ตามกำลังทรัพย์และศักยภาพของตนเอง”
“กรมฯ ได้คัดเลือกธุรกิจ SMEs ที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เข้ารับการอบรมหลักสูตร “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” หรือ “แฟรนไชส์ B2B” ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึง เดือนเมษายน 2560 เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจ SMEs ใช้ “แฟรนไชส์โมเดล” ในการขยายธุรกิจ และมีความเข้าใจถึงความทรงประสิทธิภาพของระบบแฟรนไชส์ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพพร้อมต่อยอดธุรกิจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจ SMEs ก้าวสู่การเป็น Smart Business อย่างเต็มตัวเมื่อจบหลักสูตร และเป็นการเพิ่มคุณค่าธุรกิจสู่มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอีกด้วย”
“ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 5 เดือน ผู้เข้ารับการอบรมฯ จะได้รับการติวเข้มการจัดทำร้านค้าต้นแบบ การคัดเลือกแฟรนไชส์ซีให้ประสบความสำเร็จ จากกูรูและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ กฎระเบียบต่างๆ ที่ควรรู้ กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์จากประเทศต่างๆ การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและจดจำ การจัดทำเวิร์คช็อปเพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้พร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ฯลฯ รวมทั้ง มีการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาสร้างโมเดลธุรกิจแฟรนไชส์ต้นแบบ…เพื่อส่งต่อความสำเร็จสู่นักธุรกิจรุ่นน้องที่กำลังจะเข้ามาประกอบธุรกิจ ซึ่งนอกจากความรู้ที่ผู้เข้ารับการอบรมฯ จะได้รับอย่างเต็มที่แล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อเติมเต็มศักยภาพให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในอนาคต โดยคาดว่าหลังจบหลักสูตร…จะมีแฟรนไชส์รายใหม่ในแวดวงธุรกิจเมืองไทยกว่า 100 ราย”
“สำหรับธุรกิจฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามหลักสูตรที่กำหนด ธนาคารพันธมิตร 3 ธนาคาร ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์ มีแผนที่จะสนับสนุนด้านสินเชื่อ และพิจารณาหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นกรณีพิเศษให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพและผ่านการพัฒนาจากกรมฯ รวมถึง แฟรนไชส์ซีที่ซื้อธุรกิจจากแฟรนไชส์ดังกล่าวด้วย”
นอกจากนี้ กรมฯ เตรียมเดินสายแนะนำและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ “แฟรนไชส์โมเดล” และ “การสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” แก่ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคด้วย โดยระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559 นี้ จะลงพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา และได้จัดทำแผนสำหรับการลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ สำหรับปี 2560 ด้วย

*********************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ฉบับที่ 136 / 10-13 ธันวาคม 2559

adminsonaccount

adminsonaccount

Leave a Replay