จัดทำบัญชีด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีตามพรบ.การบัญชี 2543 สามารถวางแผนภาษีเพื่อให้ท่านประหยัดภาษีอย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร สามารถจัดทำ สอบทาน และยื่นแบบภาษีอากรของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา ท่านสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานทางบัญชีที่ต้องการ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับองค์กรสูงสุด

ขอบเขตงานทำบัญชี

1. รวบรวมเอกสารบัญชี จัดประเภทและวิเคราะห์รายการบัญชี
2. บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
3. จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจประจำเดือน เช่น
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
– ภาษีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
– ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น ๆ เช่น ภงด.3 , ภงด.53
– ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
– เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สปส.1-10)
4. จัดทำงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส หรือรายครึ่งปี นำเสนอผู้บริหารตามแต่ตกลง
5. จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)
6. จัดทำงบการเงิน ประจำปี นำเสนอผู้บริหาร และกระทรวงพาณิชย์
7. จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

ข้อมูลเบื้องต้นใช้สำหรับเตรียมทำฐานข้อมูล

– ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท
– หนังสือรับรอง บอจ.5
– บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
– ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
– รายละเอียดของสัญญาต่าง ๆ

เอกสารที่ใช้สำหรับการทำบัญชี

– เอกสารประกอบรายการซื้อ และขาย เช่นใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้
– เอกสารประกอบการรับเงิน และจ่ายเงิน เช่นใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบนำฝากธนาคารใบถอนเงินธนาคาร ใบเสร็จพร้อมแบบแสดง (ภพ.30) (ภงด.1) (ภงด.3) (ภงด.53) ประกันสังคม รวมถึงสมุดบัญชีธนาคารที่มีทั้งหมด (Bank Statement)

ระยะเวลาในการรับเอกสาร

ทางเราจะส่งพนักงานไปรับเอกสารภายในวันที่ 4 ของเดือนถัดไปเพื่อจะได้จัดเตรียมข้อมูลทางภาษี เช่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) (ภงด.3) (ภงด.53) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) เพื่อทำแบบและนำส่งกรมสรรพากรให้ทันภายในกำหนดคือ วันที่ 7 และ 15 ของเดือนถัดไปตามลำดับ

.ทำบัญชีธุรกิจบริการ

อัตราค่าบริการ แบบจำนวนรายการแบบต่อเดือน

อัตราค่าบริการ (ต่อเดือน)จำนวนรายการ (ต่อเดือน)
2,500 บาท0 – 40 รายการ
3,000 บาท41 – 80 รายการ
3.,500 บาท81 – 120 รายการ
4,000 บาท121 – 170 รายการ
5,000 บาท171 – 250 รายการ
6,000 บาท251 – 350 รายการ

2.ทำบัญชีธุรกิจซื้อมาขายไป(ภายในประเทศ)/ขนส่ง

อัตราค่าบริการ แบบจำนวนรายการแบบต่อเดือน

อัตราค่าบริการ (ต่อเดือน)จำนวนรายการ (ต่อเดือน)
3,000 บาท0 – 40 รายการ
3,500 บาท41 – 80 รายการ
4.,000 บาท81 – 120 รายการ
5,000 บาท121 – 170 รายการ
6,000 บาท171 – 250 รายการ
7,000 บาท251 – 350 รายการ

3.ทำบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต / รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาออกแบบ / นำเข้า-ส่งออก /โลจิสติกส์

อัตราค่าบริการ แบบจำนวนรายการแบบต่อเดือน

อัตราค่าบริการ (ต่อเดือน)จำนวนรายการ (ต่อเดือน)
3,000 บาท0 – 20 รายการ
3,500 บาท21 – 40 รายการ
4.,000 บาท41 – 80 รายการ
4,500 บาท81 – 120 รายการ
6,000 บาท121 – 170 รายการ
7,000 บาท171 – 250 รายการ
8,000 บาท251 – 350 รายการ

4.ทำบัญชีธุรกิจทุกประเภท

อัตราค่าบริการ แบบจำนวนรายการแบบรายปี

อัตราค่าบริการ (ต่อปี)จำนวนรายการ(ต่อปี)
12,000 บาท50 รายการ
18,000 บาท100 รายการ
24,000 บาท150 รายการ

** ถ้ากรณีกิจการมีจำนวนรายการค้าต่อเดือนมากกว่าอัตราข้างต้น ติดต่อสอบถามมายัง สำนักงานได้ที่เบอร์นี้ โทร.089-816-4926 **