บริการรับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชี

จัดทำบัญชีด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีตามพรบ.การบัญชี 2543 สามารถวางแผนภาษีเพื่อให้ท่านประหยัดภาษีอย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร สามารถจัดทำ สอบทาน และยื่นแบบภาษีอากรของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา ท่านสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานทางบัญชีที่ต้องการ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับองค์กรสูงสุด

ขอบเขตงานทำบัญชี

1. รวบรวมเอกสารบัญชี จัดประเภทและวิเคราะห์รายการบัญชี
2. บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
3. จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจประจำเดือน เช่น
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
– ภาษีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
– ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น ๆ เช่น ภงด.3 , ภงด.53
– ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
– เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สปส.1-10)
4. จัดทำงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส หรือรายครึ่งปี นำเสนอผู้บริหารตามแต่ตกลง
5. จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)
6. จัดทำงบการเงิน ประจำปี นำเสนอผู้บริหาร และกระทรวงพาณิชย์
7. จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

ข้อมูลเบื้องต้นใช้สำหรับเตรียมทำฐานข้อมูล

– ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท
– หนังสือรับรอง บอจ.5
– บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
– ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
– รายละเอียดของสัญญาต่าง ๆ

เอกสารที่ใช้สำหรับการทำบัญชี

– เอกสารประกอบรายการซื้อ และขาย เช่นใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้
– เอกสารประกอบการรับเงิน และจ่ายเงิน เช่นใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบนำฝากธนาคารใบถอนเงินธนาคาร ใบเสร็จพร้อมแบบแสดง (ภพ.30) (ภงด.1) (ภงด.3) (ภงด.53) ประกันสังคม รวมถึงสมุดบัญชีธนาคารที่มีทั้งหมด (Bank Statement)

ระยะเวลาในการรับเอกสาร

ทางเราจะส่งพนักงานไปรับเอกสารภายในวันที่ 4 ของเดือนถัดไปเพื่อจะได้จัดเตรียมข้อมูลทางภาษี เช่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) (ภงด.3) (ภงด.53) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) เพื่อทำแบบและนำส่งกรมสรรพากรให้ทันภายในกำหนดคือ วันที่ 7 และ 15 ของเดือนถัดไปตามลำดับ

.ทำบัญชีธุรกิจบริการ

อัตราค่าบริการ แบบจำนวนรายการแบบต่อเดือน

อัตราค่าบริการ (ต่อเดือน)จำนวนรายการ (ต่อเดือน)
2,500 บาท0 – 40 รายการ
3,000 บาท41 – 80 รายการ
3.,500 บาท81 – 120 รายการ
4,000 บาท121 – 170 รายการ
5,000 บาท171 – 250 รายการ
6,000 บาท251 – 350 รายการ

2.ทำบัญชีธุรกิจซื้อมาขายไป(ภายในประเทศ)/ขนส่ง

อัตราค่าบริการ แบบจำนวนรายการแบบต่อเดือน

อัตราค่าบริการ (ต่อเดือน)จำนวนรายการ (ต่อเดือน)
3,000 บาท0 – 40 รายการ
3,500 บาท41 – 80 รายการ
4.,000 บาท81 – 120 รายการ
5,000 บาท121 – 170 รายการ
6,000 บาท171 – 250 รายการ
7,000 บาท251 – 350 รายการ

3.ทำบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต / รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาออกแบบ / นำเข้า-ส่งออก /โลจิสติกส์

อัตราค่าบริการ แบบจำนวนรายการแบบต่อเดือน

อัตราค่าบริการ (ต่อเดือน)จำนวนรายการ (ต่อเดือน)
3,000 บาท0 – 20 รายการ
3,500 บาท21 – 40 รายการ
4.,000 บาท41 – 80 รายการ
4,500 บาท81 – 120 รายการ
6,000 บาท121 – 170 รายการ
7,000 บาท171 – 250 รายการ
8,000 บาท251 – 350 รายการ

4.ทำบัญชีธุรกิจทุกประเภท

อัตราค่าบริการ แบบจำนวนรายการแบบรายปี

อัตราค่าบริการ (ต่อปี)จำนวนรายการ(ต่อปี)
12,000 บาท50 รายการ
18,000 บาท100 รายการ
24,000 บาท150 รายการ

** ถ้ากรณีกิจการมีจำนวนรายการค้าต่อเดือนมากกว่าอัตราข้างต้น ติดต่อสอบถามมายัง สำนักงานได้ที่เบอร์นี้ โทร.089-816-4926 **

  • Business has extensive experience across the all industries in world. We help our clients set new standards of excellence.

Key Benefits Of Service

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide.

Beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment, so blinded by desire, that they cannot foresee the pain and trouble that are bound to ensue beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment, so blinded by desire trouble.