ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี

บริษัท รวมถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีประจำปีอย่างน้อยปีละ 1ครั้งสำหรับงบการเงินประจำปี เพื่อนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ซึ่งเราจะส่งทีมผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีที่ตรงกับธุรกิจของท่านเพื่อให้การตรวจสอบนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากประโยชน์ทางกฎหมายเพื่อยื่นงบการเงินแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรแล้ว ท่านยังได้ประโยชน์จากการรายงานข้อผิดพลาดที่ตรวจพบซึ่งส่วนใหญ่พบได้จากการตรวจสอบงบการเงินประจำปี เพื่อให้ท่าน หรือผู้บริหารได้นำไปพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขกระบวนการในการทำงานของบริษัทของท่านให้ถูกต้องและรัดกุมมากยิ่งขึ้น

อัตราค่าบริการนั้นจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจ และปริมาณเอกสารของท่าน โดยเราจะคำนวณค่าบริการจากจำนวนทีมงาน และระยะเวลาที่เราต้องใช้ในการตรวจสอบงบการเงินของท่าน

  • Business has extensive experience across the all industries in world. We help our clients set new standards of excellence.

Key Benefits Of Service

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide.

Beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment, so blinded by desire, that they cannot foresee the pain and trouble that are bound to ensue beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment, so blinded by desire trouble.