จดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนธุรกิจ

ขอบเขตงาน

1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วน
2. เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและขอเลขผู้เสียภาษีอากร
3. จดทะเบียนเลิกบริษัท – ห้างหุ้นส่วน และชำระบัญชีพร้อมปิดงบเลิก
4. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท เช่น เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า-ออก เป็นต้น
5. ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ขั้นตอนที่ 1 – การจองชื่อ
1.1 เตรียมชื่อบุคคล 3 ชื่อเพื่อเป็นบุคคลร่วมก่อตั้ง พร้อมตั้งชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน 3 ชื่อ ไทย และ อังกฤษ
โดยเริ่มจากชื่อที่เราต้องการมากที่สุดก่อนและตามด้วยลำดับรองลงมาอีก 2 ชื่อ
1.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้เริ่มก่อการ 1 ท่านเพื่อใช้จองชื่อก่อน (ผู้จองจะเป็นหุ้นส่วนของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนด้วย)

ขั้นตอนที่ 2 – การจัดทำตรายาง
2.1 กำหนดรูปแบบตรายางที่ต้องการ ต้องการรูปแบบไหน วาดรูปโดยสังเขป เช่น เป็นวงกลม วงรี่ เป็นต้น
2.2 กำหนดขนาดของตรายาง ไม่ควรทำใหญ่มากเพราะมีผลต่อการปั้มในพื้นที่ของเอกสารที่จำกัด เช่น เช็ค
2.3 ตามชื่อที่แสดงไว้ในใบจองที่ได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ เช่น บริษัท ไทยแท้
จำกัด / Thai-Tae Co., Ltd. หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแท้ / Thai-Tae Limited Partnership

ขั้นตอนที่ 3 – การจดจัดตั้งบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
3.1 บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องเตรียมชื่อผู้ร่วมก่อการ เป็นนิติบุคคล บริษัท ใช้บุคคล 3 ท่าน ห้างหุ้นส่วน
ใช้บุคคล 2 ท่าน เอกสารประกอบด้วย สำเนาบัตรประชน และทะเบียนบ้าน และแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของทุกคน
3.2 กำหนดทุนจดทะเบียน และแบ่งหุ้นให้ผู้เป็นหุ้นส่วนกันอย่างไร เช่น 80-10-10 = 100 หรือ 98-1-1=100
3.3 กำหนดอำนาจกรรมการ เพื่อลงนามแทนผู้ถือหุ้นทุกคน 1 ท่านลงนาม หรือ 2 ใน 3 เป็นต้น
3.4 กำหนดสถานที่ตั้งสำนักงาน พร้อมสำเนาทะเบียนหน้าเจ้าบ้าน และเลขที่บ้าน 11 ตัว
3.5 แผ่นที่ตั้งสถานประกอบการ (สำนักงานใหญ่) โดยสังเขป

ขั้นตอนที่ 4 – การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.1 สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ที่มีอำนาจลงนาม
4.2 สำเนาหนังสือรับรองชุดจดทะเบียนชุดใหญ่ รับรองสำเนา เซ็น+ ประทับดวงตราบริษัทฯ
4.3 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการหรือ สัญญาเช่าอาคาร สัญญาเงินกู้เพื่อแสดงถึงกรรมสิทธิ
4.4 สำเนาบัตร+ทะเบียนที่มีหน้าเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นเจ้างของบ้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ แผนที่สถานที่ตั้งสำนักงาน
4.5 รูปถ่ายสถานประกอบ อย่างน้อย 5 รูป ถ่ายป้ายชื่อและเลขที่บ้าน ทั้งภายนอก ภายใน ส่วนที่เป็นสำนักงาน
มีโต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 – ขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง
5.1 สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ที่มีอำนาจลงนาม
5.2 สำเนาหนังสือรับรองชุดจดทะเบียนชุดใหญ่ รับรองสำเนา เซ็น+ ประทับดวงตราบริษัทฯ
5.3 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการหรือ สัญญาเช่าอาคาร สัญญาเงินกู้เพื่อแสดงถึงกรรมสิทธิ
5.4 สำเนาบัตร+ทะเบียนที่มีหน้าเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นเจ้างของบ้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ + แผนที่สถานที่ตั้งสำนักงาน
และรูปภาพสำนักงาน 2-3 รูป
5.5 หนังสือมอบอำนาจทำการแทน ติดอากรสแตมป์ 30 บาท

ค่าพิมพ์แบบและค่าดำเนินการจดจัดตั้งนิติบุคคล กรณีรับมอบอำนาจ
จดบริษัทจำกัด ทุน 1 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการ 13,000.- บาท รวมดวงตราบริษัทฯ
จดห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุน 1 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการ 8,000.- บาท รวมดวงตราหจก.

  • Business has extensive experience across the all industries in world. We help our clients set new standards of excellence.

Key Benefits Of Service

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide.

Beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment, so blinded by desire, that they cannot foresee the pain and trouble that are bound to ensue beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment, so blinded by desire trouble.