วันที่ 13 ธ.ค. 2559

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ ป.ป.ช. และหอการค้าไทย
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล
ในงานจรรยาบรรณดีเด่น ปี 2559 (สานต่อที่พ่อทำ คุณธรรมนำธุรกิจยั่งยืน)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าไทย จัดพิธีมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณ ในงานจรรยาบรรณดีเด่นประจำปี 2559 (สานต่อที่พ่อทำ คุณธรรมนำธุรกิจยั่งยืน) โดยมุ่งยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจให้ภาคธุรกิจที่ประกอบการค้า ด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การจัดงานจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2559 ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าไทย ร่วมกันบูรณาการเชิดชูเกียรติแก่องค์กรธุรกิจ ที่ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาลและธรรมาภิบาล นับเป็นการร่วมกันขององค์กรธุรกิจน้ำดีจากเกือบทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน ดังรางวัลที่จะประกาศในวันนี้ ประกอบด้วย 1) การมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับประเทศ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2) การมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนภาคกลาง และ 3) การมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น จากหอการค้าไทย
“ในส่วนของรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยเล็งเห็นว่าการมีธรรมาภิบาลธุรกิจเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง แข่งขันได้และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นเป็นโครงการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน มีธุรกิจที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแล้วทั้งสิ้น 462 ราย ซึ่งธุรกิจเหล่านี้กรมฯ จะใช้เป็นกำลังขับเคลื่อนในภารกิจที่เกี่ยวข้องของกรมฯ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและแรงบันดาลใจให้แก่ธุรกิจรายอื่นๆ ซึ่งหลักเกณฑ์การให้ รางวัลกรมฯ จะพิจารณาจากหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ 6 หลัก คือ 1) หลักนิติธรรม (Eguity) 2) หลักคุณธรรม (Integrity) 3) หลักความโปร่งใส (Transparency) 4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 5) หลักความ รับผิดชอบ (Accountability) และ6) หลักความคุ้มค่า (Cost Effectiveness of Economy)”
สำหรับธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2559 มีจำนวน 111 ราย แบ่งเป็น รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ และรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด โดยผู้ได้รับรางวัลระดับประเทศมีจำนวน 11 ราย ได้แก่ บริษัท ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท วงศ์จร ปาร์ค โฮเต็ล จำกัด บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จำกัด บริษัท สีไดโน จำกัด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด และบริษัท พิษณุเวช จำกัด

**************************************************
ที่มา : กองธรรมาภิบาลธุรกิจ ฉบับที่ 137 / 13 ธันวาคม 2559